oXa08,09
asw3
acnoR
ʕa@s
2021.3.13
oRoX
()
7|b45,b55
8|b05,b15,n25,b35,n47
9|n27
10|n27,n47
11|n27,n47
12|n27,n47
13|n27,n47
14|n27,n47
15|n27,n47
16|n26
17|b19

(yx)
8|b10,b47
12|b22
13|b00
16|n26

b:acnoRʕa@s
n:acnEʕa@oRws
N:acnoRws
s:ٔECs

*aswڎ

*oXڎ