oXa08,09
asw3
acnoR
ʕa@s
2023.3.18
oRoX
()
8|ٍ15,ِ25
9|27
10|27,47
11|27,47
12|27,47
13|27,47
14|27,47
15|27,47
16|26
17|ِ19

(yj)
8|10,47
12|22
13|00
16|26

(x)
8|28
12|22
13|00

Fʕa@s
Fʕa@oRws
ِFٔECEʕa@oR ws
ٍFٔECoR ʕa@s

*aswڎ

*oXڎ